Houders van badinrichtingen: vergeet de Zwemwaterwet en bereid je voor op de Omgevingswet

Houders van badinrichtingen en andere betrokkenen in het zwembadbranche hebben het vaak over de Zwemwaterwet. Dat heb ik wel gemerkt toen ik in 2014 en 2015 een presentatie en een aantal seminars gaf over nieuwe zwemwaterregelgeving. Ook nu nog wordt de Zwemwaterwet in de wandelgangen gehoord. Mijn boodschap: vergeet die Zwemwaterwet en bereid je voor op de Omgevingswet.

In dit blog-artikel zal ik een kort overzicht geven van de ontwikkeling van de zwemwaterregelgeving. Deze ontwikkeling gaat van de eerste wetgeving in 1969, via de recente herzieningspoging door wijziging van het Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden naar de Omgevingswet. De Zwemwaterwet heeft in die ontwikkeling een te verwaarlozen rol.

 

Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

Aanvankelijk was het zwemmen geregeld in de Wet hygiëne en veiligheid zweminrichtingen (Whvz). Deze wet dateert van 1969 en is in 1984 in werking getreden. In 2000 is de naam van de Whvz, in verband met de uitbreiding van de werkingssfeer tot therapiebaden, gewijzigd in de Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Whvbz). Deze wetgeving is in de loop van de jaren vele malen aangepast. Zo is bijvoorbeeld in 2009 de Europese Zwemwaterrichtlijn in de Whvbz geïmplementeerd.

 

Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden

De Whvz werd uitgewerkt in het Besluit hygiëne en veiligheid zweminrichtingen (Bhvz). Dit besluit dateert van 1984 en is toen ook in werking getreden. In 2000 is de naam van het Bhvz gewijzigd in Besluit hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden (Bhvbz). Ook dit besluit is vele malen aangepast en de Europese Zwemwaterrichtlijn is erin geïmplementeerd.

 

Herziening noodzakelijk

Met een leeftijd van ruim 45 jaar is de huidige zwemwaterregelgeving sterk verouderd. Herziening is noodzakelijk.

 

Aangekondigde herziening: een nieuwe Zwemwaterwet

Een herziening van de zwemwaterregelgeving werd voor het eerst aangekondigd in 2008. Dat was in het kader van de voortgang van het Meerjarenprogramma herijking van de VROM-regelgeving. De herziening zou moeten resulteren in een Zwemwaterwet. Deze nieuwe wet zou, aldus de planning, in 2012 in werking moeten treden. Tot een wetsvoorstel Zwemwaterwet is het echter nooit gekomen. De Whvbz en het Bhvbz gelden nog steeds.

 

Herzieningspoging: wijziging Bhvbz

Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu heeft de laatste jaren getracht een structurele herziening door te voeren via een wijziging van het Bhvbz. De nieuwe aanpak betrof onder meer een andere sturingsfilosofie gericht op doel-wetgeving, een grotere verantwoordelijkheid van houders van badinrichtingen, meer mogelijkheden tot innovatie, de invoering van een zorgplicht, risico-analyse en beheersplan. Het nieuwe Bhvbz was in ontwerp zodanig gevorderd dat het op 1 januari 2016 in werking zou treden. In juli 2015 werd echter de inwerkingtreding uitgesteld.

 

Omgevingswet

De Zwemwaterwet is dus nooit van de grond gekomen en een herzieningspoging door wijziging van het Bhvbz heeft de eindstreep niet gehaald. Waarom? Omdat de regering intussen druk in de weer was met een ander wetsvoorstel, namelijk het wetsvoorstel Omgevingswet. Het baden en zwemmen bleken activiteiten te zijn die naadloos aansluiten bij de Omgevingswet. Daarom meende de regering dat het beter was niet verder te gaan met de voorbereiding van een zelfstandig wetsvoorstel Zwemwaterwet en dat de huidige Whvbz en het Bhvbz ondergebracht moesten worden in het wetsvoorstel Omgevingswet.

 

De Whvbz en het Bhvbz opgenomen in de Omgevingswet

De Whvbz en het Bhvbz gaan dus op in de Omgevingswet en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving. Deze uitvoeringsregelgeving betreft vier Algemene Maatregelen van Bestuur, waaronder een besluit waarin activiteiten worden gebundeld op het gebied van water en milieu. Waarschijnlijk zal het huidige Bhvbz in dat besluit zijn plek krijgen. De Omgevingswet dient ook ter implementatie van de Zwemwaterrichtlijn.

 

Wanneer treedt de Omgevingswet in werking?

De Omgevingswet is in juli 2015 door de Tweede Kamer aangenomen. Op dit moment wordt hard gewerkt aan de vier Algemene Maatregelen van Bestuur. Ook wordt hard gewerkt aan de Invoeringswet Omgevingswet. Naar verwachting worden de Algemene Maatregelen van Bestuur in april 2016 als ontwerp gepubliceerd. Het streven is erop gericht om de Omgevingswet, de vier Algemene Maatregelen van Bestuur en de Invoeringswet Omgevingswet in 2018 in werking te laten treden.

 

Samengevat

De Whvbz en het Bhvbz gaan op in de Omgevingswet en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving. Dat gaat al over een kleine twee jaar gebeuren. Houders van badinrichtingen moeten de Zwemwaterwet snel vergeten. Zij zullen zich moeten gaan instellen op de Omgevingswet.

 

Volgende blog-artikelen

De grote vraag is: hoe gaat de Omgevingswet er straks uitzien? Hoe wordt het baden en zwemmen daarin geregeld? In volgende blog-artikelen zal ik verder ingaan op de wijze waarop de Whvbz en het Bhvbz in de Omgevingswet en de daarop gebaseerde uitvoeringsregelgeving worden opgenomen.

 

Bron: Luc Vosters Omgevingsweb

Back To Top