OMEGAM-Water B.V. heeft haar Privacybeleid bijgewerkt, ingaande op 25 mei 2018. U gaat akkoord met dit Privacybeleid door de reeds bestaande overeenkomst met ons te continueren. Voor nieuwe overeenkomsten of nieuwe contacten met klanten en relaties zal dit Privacybeleid vanaf deze datum van toepassing zijn.

1. Verantwoordelijkheid
OMEGAM-Water B.V., gevestigd aan Raadhuisplein 1c, 1687 NG te Wognum, is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens, zoals weergegeven in dit Privacybeleid.

2. Verzamelen van informatie
De Verwerking van deze persoonsgegevens gebeurt overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: AVG).
OMEGAM-Water B.V. verzamelt en bewaart persoonsgegevens op grond van een overeenkomst, of omdat u deze gegevens aan ons heeft verstrekt. Deze gegevens worden verwerkt met als doel de overeenkomst met u te kunnen uitvoeren of u een dienst te kunnen leveren.

3. Bewaartermijn
OMEGAM-Water B.V. bewaart de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is. Dit wil zeggen dat de gegevens worden bewaard zolang dit nodig is voor uitvoering van de overeenkomst, dan wel de te leveren dienst.
Uitgezonderd hiervan zijn de gegevens die wettelijk langer dienen te worden bewaard.

4. Privacy van kinderen
OMEGAM-Water B.V. sluit geen overeenkomsten met kinderen en staat kinderen ook niet toe contact met ons op te nemen. Wij zullen dan ook geen persoonsgegevens van deze doelgroep verwerken. Indien u als ouder of wettelijk voogd ervan bent overtuig dat OMEGAM-Water B.V. zonder uw toestemming persoonsgegevens heeft verzameld van uw kinderen, neem dan contact met ons op. In dat geval zullen wij de persoonsgegevens verwijderen.
Onder kinderen verstaat OMEGAM-Water B.V. minderjarige personen in de zin van artikel 1:233 van het Burgerlijk Wetboek.

5. Rechten van betrokkene
U heeft op grond van de AVG onderstaande rechten.

5.1 Recht van inzage
U heeft het recht om de persoonsgegevens die OMEGAM-Water B.V. van u verwerkt in te zien. Hierbij geven wij u ook extra informatie, zoals het doel van de gegevensverwerking

5.2 Recht op rectificatie
Indien u vindt dat uw persoonsgegevens door OMEGAM-Water B.V. onjuist of onvolledig zijn verwerkt, dan kunt u ons verzoeken om deze gegevens aan te vullen of te wijzigingen (rectificeren).

5.3 Recht op gegevenswissing
U heeft het recht OMEGAM-Water B.V. te verzoeken de door ons verzamelde en bewaarde persoonsgegevens te wissen.

5.4 Recht op beperking
U heeft het recht OMEGAM-Water B.V. te verzoeken de persoonsgegevens die wij van u verwerken te beperken. Dit houdt in dat wij minder gegevens van u verwerken.

5.5 Het recht op dataportabiliteit
U heeft het recht ons te vragen om gegevens die u in het kader van een overeenkomst met ons of met uw toestemming aan ons heeft verstrekt in een gestructureerde en machine-leesbare  vorm te verkrijgen of over te dragen naar een andere partij.

5.6 Intrekken toestemming
U heeft te allen tijde het recht de toestemming voor het verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken. Intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming voordat tot intrekking is verzocht.

5.7 Uitoefening van uw rechten
Wenst u gebruik te maken van één van de bovenstaande mogelijkheden, dan kan dat door contact met ons op te nemen via het contactformulier (zie: https://www.omegam-water.local/contact), een e-mail te sturen naar klantenservice@omegam-water.nl of schriftelijk door een brief te sturen naar het volgende adres:

OMEGAM-Water B.V.
Raadhuisplein 1c
1687 NG Wognum

6. Klacht indienen bij de Autoriteit persoonsgegevens
De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de wettelijke regels voor bescherming van persoonsgegevens. Indien u niet in staat bent een probleem rechtstreeks met ons op te lossen, het niet eens bent met ons Privacybeleid, of vragen heeft over uw privacyrechten, dan kunt u contact opnemen de Autoriteit Persoonsgegevens, Postbus 93374, 2509 AJ te Den Haag.

7. Wijzigingen Privacybeleid
OMEGAM-Water B.V. behoudt zich het recht voor om de voorwaarden van dit Privacybeleid te wijzigen.
De meest recente versie van het Privacybeleid zal altijd zijn gepubliceerd op https://www.omegam-water.local/privacybeleid. Door de reeds bestaande overeenkomst te handhaven, of contact met ons op te nemen, gaat u akkoord met het vernieuwde Privacybeleid. OMEGAM-Water B.V. adviseert u dan ook dit Privacybeleid te raadplegen. Alle Persoonsgegevens bij de uitvoering van de reeds bestaande overeenkomst zullen worden verwerkt in overeenstemming met het gepubliceerde Privacybeleid.

Versie 2.0
25 mei 2018

Back To Top