Minister: Risicoanalyse legionella niet onnodig ingewikkeld maken

Legionella-adviseurs moeten geen onnodig uitgebreide en ingewikkelde risicoanalyses en beheersplannen opstellen voor kleine eenvoudige prioritaire leidingwaterinstallaties. Dat uitgangspunt wil minister Schultz van Haegen hanteren bij de herziening van de beoordelingsrichtlijn Legionellapreventie. Zij volgt daarmee het advies van het RIVM.

Minister Schultz informeerde afgelopen week de Tweede Kamer over de voortgang van een aantal acties die zij in gang heeft gezet naar aanleiding van de legionellavoorstellen van de Toezichttafel Gastvrijheidssector. Op haar verzoek heeft het RIVM een onderzoek uitgevoerd naar de mogelijkheden om de regelgeving voor kleine overzichtelijke prioritaire installaties te vereenvoudigen. De onderzoekers concluderen dat er binnen de bestaande regelgeving voldoende mogelijkheden zijn om de risicoanalyses en beheersplannen voor dergelijke installaties minder ingewikkeld te maken. Ook de in de praktijk toegepaste handleiding van het ISSO (het kennisinstituut voor installatietechniek) biedt voldoende mogelijkheden voor het opstellen van een risicoanalyse en legionellabeheersplan voor kleine en overzichtelijke leidingwaterinstallaties. Een apart document hiervoor is volgens het RIVM niet nodig.

Verantwoordelijkheid

In navolging van het RIVM vindt de minister het echter wel belangrijk dat expliciet aandacht wordt geschonken aan de verantwoordelijkheid van de adviseurs om geen onnodig uitgebreide en ingewikkelde risicoanalyses en beheersplannen op te stellen voor kleine leidingwaterinstallaties. Dit aspect zal dan ook aan de orde komen bij de herziening van Beoordelingsrichtlijn 6010 Legionellapreventie, stelt de bewindsvrouw. Vorig jaar is de coalitie Gastvrijheidseconomie bestaande uit de brancheorganisaties voor evenementen, recreatiebedrijven, watersportbedrijven en de horeca samen met de ministeries van IenM, EZ en de KvINL gestart met deze herziening. Dit gebeurt in twee fasen: een voorstudie en vervolgens de feitelijke herziening. Onlangs vond de eerste bijeenkomst in het kader van de voorstudie plaats, waarbij wordt bekeken en besloten op welke punten en in welke richting BRL 6010 zou moeten worden aangepast. Volgens de planning kan de voorstudie medio 2017 worden afgerond. Daarna kan op basis van de uitkomsten de herziening van de Beoordelingsrichtlijn in gang worden gezet.

Informatiebrochure

Verder adviseert het RIVM om een door de overheid geaccordeerde informatiebrochure op te stellen. Die brochure zou eigenaren van prioritaire leidingwaterinstallaties hulp moeten bieden om een goed geïnformeerde keuze te maken uit offertes van legionella-adviseurs. Ook zou daarin moeten worden gewezen op de verantwoordelijkheden van de verschillende partijen. Een dergelijke brochure zou door het ISSO en de branche kunnen worden opgesteld en ter goedkeuring aan het ministerie van IenM worden voorgelegd.

De uitkomsten van het RIVM-rapport zijn ambtelijk besproken met de gastvrijheidssector. Deze kon het advies om eigenaren van kleinere installaties niet vrij te stellen van eisen maar deze eisen praktischer toepasbaar te maken, onderschrijven. Naar aanleiding daarvan heeft de minister besloten de geadviseerde acties in uitvoering te nemen.

Bron: waterforum.net

Back To Top