Onderzoek naar aanwezigheid van legionella in biologische luchtwassers bij stallen

Naar aanleiding van vragen aan het LCHV over legionella-risico’s bij luchtwassers is in een RIVM-rapport uit 2013 aan de hand van literatuur en interviews geconcludeerd dat verspreiding van legionella naar de omgeving door biologische luchtwassers theoretisch mogelijk is, mits de temperatuur van het waswater voldoende hoog is.

Deze conclusie is gebaseerd op de geldende procesomstandigheden in deze systemen: de aanwezigheid van recirculerend water met een pH van rond de 7 en het gebruik van sproeiers en ventilatoren.

Om na te gaan of hiervan sprake is in de praktijk, zijn door WUR livestock research en het RIVM 36 biologische luchtwassers bij stallen onderzocht en is bepaald of legionella voorkomt in het waswater. Het onderzoek is uitgevoerd aan het eind van de zomer (augustus en september) omdat tijdens deze periode in verschillende jaren sprake was van een significante verhoging van het aantal meldingen van veteranenziekte; in de zomer worden relatief gunstige groeiomstandigheden voor legionella verwacht. In geen van de monsters werd echter legionella aangetroffen. In slechts enkele van de wassers was het niveau van de temperatuur van het waswater dusdanig dat legionellagroei mogelijk zou zijn (> 22°C). Op basis hiervan wordt geconcludeerd dat het niet waarschijnlijk is dat biologische luchtwassers bij veehouderijbedrijven een bron zijn van legionellaverspreiding naar de omgeving.

 

Bron: RIVM

Back To Top