LUMC eerste ziekenhuis met convenant legionella en GGO

Het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC) heeft op 12 oktober een toezichtconvenant ondertekend met de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT). Het convenant heeft betrekking op de wet- en regelgeving betreffende legionella en genetisch gemodificeerde organismen. Het LUMC en de ILT willen hiermee een goede naleving van de betreffende wet- en regelgeving borgen en risico’s voor de maatschappij minimaliseren. Het LUMC is het eerste ziekenhuis in Nederland, en de eerste organisatie in de regio Leiden, waarmee de ILT een toezichtconvenant heeft afgesloten.

Afspraken met LUMC

 

Het LUMC is een modern universitair medisch centrum voor onderzoek, onderwijs en patiëntenzorg met een hoog kwaliteitsprofiel en een sterke wetenschappelijke oriëntatie. Het LUMC heeft volgens de ILT als voorbereiding op het convenant laten zien in staat te zijn verantwoordelijkheid te nemen voor een goede naleving van de wettelijke regels en voorschriften.

 

Henk Gerla, Lid van de Raad van Bestuur LUMC: “Het LUMC kent zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid. Het is vanzelfsprekend dat de naleving van wet- en regelgeving daarbij hoort. Als convenantpartner heeft het LUMC een zorgsysteem opgezet om de naleving van wet- en regelgeving op het gebied van legionellabeheersing en werken met genetisch gemodificeerde organismen te borgen en te verbeteren.”

Continue verbetering

 

Met dit convenant zegt het LUMC toe aan continue verbetering van het managementsysteem te werken en het aantal afwijkingen van de wet- en regelgeving te minimaliseren. Het LUMC voelt zich verantwoordelijk voor een goede naleving en heeft die verantwoordelijkheid opgenomen in de hele structuur van de organisatie, waaronder de kwaliteitsafdeling, het interne auditteam en de Raad van Toezicht. Het LUMC toetst zelf de naleving en informeert de ILT over geconstateerde afwijkingen en verbetermaatregelen om herhaling van een overtreding te voorkomen.

 

Gedurende de looptijd van het convenant toetst de ILT met zogenoemde reality checks of de gemaakte afspraken ook daadwerkelijk worden uitgevoerd. De looptijd van het convenant is twee jaar en kan na wederzijdse instemming worden verlengd. Het LUMC en de ILT baseren hun onderlinge relatie hiermee op transparantie, begrip en vertrouwen.

 

Convenanten

 

De ILT wil met het afsluiten van convenanten organisaties stimuleren om hun eigen verantwoordelijkheid te nemen om naleving van wet- en regelgeving te bevorderen. Hierdoor kan de ILT zich meer richten op organisaties en instanties die de naleving van wet- en regelgeving onvoldoende geborgd hebben.

Bron: LUMC.nl

Back To Top