Wijziging drinkwaterbesluit – verduidelijking van de certificeringsplicht voor legionella-beheersmaatregelen.

Op 9 maart 2015 is een wijziging doorgevoerd in het drinkwaterbesluit.

Citaat uit Staatsblad 2015 120:

ARTIKEL I
 
Het Drinkwaterbesluit wordt als volgt gewijzigd:

A
In artikel 1 wordt in de begripsomschrijving van certificatie-instelling «door de Raad voor Accreditatie gecertificeerde instelling» vervangen door: door de Raad voor Accreditatie geaccrediteerde instelling.

B
In hoofdstuk 4 wordt na artikel 44 een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 44a. Als gecertificeerd beschouwd beheer
 

  1. Fysisch, fotochemisch of elektrochemisch beheer als bedoeld in artikel 44 dat uiterlijk op 3 september 2013 werd toegepast wordt tevens als gecertificeerd beschouwd indien:

  2. dat beheer uiterlijk op 3 september 2013 ter certificering is aangeboden en uiterlijk op 1 augustus 2014 gecertificeerd was;

  3. het beheer gelijk is aan het gecertificeerde beheer; en

  4. een ondertekende verklaring van de leverancier aanwezig is dat het beheer gelijk is aan het gecertificeerde beheer.

  5. Bij ministeriële regeling kunnen nadere voorschriften worden gesteld in het belang van een goede uitvoering van het eerste lid.

Link naar PDF document: stb-2015-120

Link naar website: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/stb-2015-120.html#d16e191

Back To Top